Bouwkundig Tekenburo H.J. PenninkhofBouwaanvraag: hoe verloopt het vergunningstraject?

Per 1 oktober 2010 de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.

Op https://www.omgevingsloket.nl kunt u alle informatie vinden over de nieuwe manier van een bouwaanvraag indienen.

Hieronder vindt u nog de diverse stappen die u moet doorlopen voordat u een vergunning kunt aanvragen. Voor simpele bouwwerken kan dit vereenvoudigd worden.


Bestemmingsplan en welstandsnota:

In het bestemmingsplan staat vermeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog u mag bouwen. U kunt de bepalingen die voor u van toepassing zijn bij de gemeente opvragen, zo weet u op voorhand waaraan uw bouwplan moet voldoen. Tevens is het belangrijk om de welstandsnota te raadplegen. Hierin staan de randvoorwaarden beschreven over het uiterlijk van het ontwerp. Hierbij te denken aan vorm, kleuren en materiaalgebruik.


Bestaande toestand:  (bij verbouw)

De volgende stap is de bestaande toestand van het gebouw. Bij een verbouwing zal eerst de bestaande toestand getekend moeten worden. Dit is de basis voor de plannen. Vaak zijn er in het gemeentearchief tekeningen te vinden van de woning (bouwaanvraag) of heeft u nog een verkoopbrochure. Indien deze gegevens er niet meer zijn dan zal de woning opgemeten moeten worden.


Voorlopig ontwerp of schetsontwerp :  (bij verbouw en nieuwbouw)

Als de bestaande toestand bekend is dan is het tijd voor het schetsontwerp. Belangrijk is dat u goed heeft nagedacht over uw wensen en deze eventueel op "papier" zet. Dit is het ‘programma van eisen’. Ofwel: wat wil ik bereiken met deze verbouwing/nieuwbouw. Hoe groot moeten bepaalde ruimtes worden? In het schetsontwerp zal het dan gezamenlijk met u tot een indeling komen en het uiterlijk worden bepaald. Dus ook de te gebruiken materialen en kleuren zullen aan bod komen.


Definitief ontwerp:  (bij verbouw en nieuwbouw)

In dit stadium wordt het ontwerp afgerond en alle materialen en kleurstellingen worden vastgelegd.

Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan er nu gekozen worden om het schetsplan te laten toetsen door de gemeente op bestemmingsplan en welstand. Op deze manier is er zekerheid om wel of niet door te gaan met het gekozen ontwerp of uiterlijk van de verbouw.


Bouwaanvraagtekening:  (bij verbouw en nieuwbouw)

Met het definitief ontwerp als onderlegger gaan we de bouwaanvraagtekening maken. Hierin wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen zoals omschreven in het bouwbesluit.

De plattegronden en gevels zullen verder worden uitgewerkt. Verder zullen er een aantal principe details en een doorsneden getekend worden.

In deze fase zal er ook een constructeur ingeschakeld moeten worden. Deze zal de sterkte berekenen van de fundering, vloeren, balklagen en mogelijke draagconstructies bij doorbraken.

Bij nieuwbouw, en heel af en toe bij verbouw, worden er een aantal berekeningen gemaakt zoals energieprestatie (EPN) daglichttoetreding, ventilatiebalans, gebruiksoppervlak – verblijfsgebied.

Hierna zijn we klaar om een bouwvergunningaanvraag in de dienen bij uw gemeente en om naar bouwbedrijven te gaan om offertes op te vragen voor de werkzaamheden.